Saafu Point Rd, Fuvahmulah, Maldives
Fuvahmulah
Maldives